גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

ניהול קופות גמל

מה אומר חוק הפיקוח על קופות גמל?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן: "חוק הפיקוח") קובע באופן מפורש כיצד יש לנהל קופות גמל. על פי סעיפים 2(א) ו-2(ב) לחוק, ניהול קופות גמל יהיה אך ורק על ידי חברה מנהלת בעלת רישיון ובהתאם לתנאי הרישיון (כל אימת שלא נקבע אחרת). כמו כן, חברה מנהלת מחויבת לנהל קופת גמל בהתאם לתנאים באישור הקופה ולפי תקנון הקופה.

סעיף 2(ג) לחוק הפיקוח מוסיף וקובע כי חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מהסוגים הנ"ל: קרן חדשה מקיפה, קרן חדשה כללית, קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לחיסכון, קופת גמל מרכזית לדמי מחלה, קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, קרן השתלמות וקופת גמל אישית לפיצויים. יש לציין כי הסעיף הזה לא חל על ניהול קופות גמל שמבטיחות תשואה מזערית או קבועה לעמיתיה, קופות גמל בניהול אישי (קופת גמל IRA), ניהול קופות גמל אשר ההצטרפות אליהן מוגבלת (בהתאם לתקנון הקופה) לציבור מסוים או קופתו גמל מרכזיות לקצבה.

כמובן שחוק הפיקוח מסדיר את סמכותו של השר הממונה לקבוע תנאים ספציפיים לגבי חברות מנהלות באשר לסוגיית ניהול קופות גמל מכוח החוק.

 

ניהול קופות גמל ושמירה על טובת עמיתים וחובת הנאמנות

על פי סעיף 3 לחוק הפיקוח, החברה המנהלת משמשת כנאמן, לטובת העמיתים, על נכסי קופות הגמל שבניהולה. הקופה מחויבת מתוקף נאמנות זו לפעול באמונה ובשקידה לטובת כל עמית ועמית, במתן השירות וביתר תפקידיה. אין היא רשאית להפלות בין הזכויות המוקנות לעמיתים ואסור לה בתכלית האיסור להעדיף כל שיקול או עניין על פני טובתם. חברת מנהלת צריכה אפוא לנהוג בזהירות ובמיומנות בא היה נוקט נאמן באותן הנסיבות.

חוק הפיקוח קובע כי חברה מנהלת מחויבת לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת לשמור על נכסי העמיתים בקופות שבניהולה ועל הזכויות שנובעות מאותם הנכסים. החוק חל כידוע על כל קופות הגמל אשר בניהול החברה, בנפרד, ונוגע לעמיתים בכל קופת גמל. כמו כן, החוק מחייב את כל מי שעוסק, מטעמה של החברה, בניהול הנכסים בקופות.

 

רישיון חברה מנהלת

על פי סעיף 4 לחוק הפיקוח, רישיון לניהול קופות גמל יינתן לחברות העומדות בתנאים הבאים:

  • מדובר בחברה על פי הגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999.
  • החברה עוסקת באופן בלעדי בניהול קופות גמל. יודגש כי חברה מנהלת רשאית לעניין תנאי זה לעסוק בעיסוק אשר נוגע למוצר פנסיוני, על פי הגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, וזאת באישור הממונה ועל פי התנאים שהציב (ובלבד שהעיסוק הוסדר בהוראות חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים, חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני או חוק הפיקוח על הביטוח). תנאי זה בחוק הפיקוח מתיר לממונה לקבל ולתת הוראות נוספות.
  • הונה העצמי של חברה מנהלת חייב להיות לכל הפחות שווה לסכום שקבע השר ובתנאים שנקבעו. בחברה מנהלת שמנהלת אך ורק קופות גמל ענפיות לא נדרש הון עצמי, אלא אם החברה נוקטת בסיכונים פיננסיים שעלולים לסכן את יכולתה לעמוד בהתחייבויות לעמיתים בהיעדר הון עצמי מספק, ובמידה ששר האוצר קבע כי עקב הסיכונים הללו יש צורך בדרישה להון עצמי. הדברים אינם רלוונטיים עבור סיכונים פיננסיים שהם במסגרת הפעילות הקיימת בקופות הענפיות. הממונה רשאי לקבוע הוראות אודות דרכי השקעת ההון העצמי הדרוש על פי פסקה זו, חלקו או כולו.
  • לחברה מנהלת חייבים להיות מספר סוגי ביטוח שנקבעו על ידי הממונה.

 

שיקולים במתן רישיון לחברה מנהלת

על פי חוק הפיקוח, במתן רישיון לחברה מנהלת יש לקחת בחשבון את השיקולים המנויים בסעיף 17 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 בשינויים המחויבים. לגבי חברה המנהלת קופות גמל ענפיות בלבד, לא יחולו פסקאות 3 ו-4 לסעיף 17 לחוק הנ"ל. כמו כן, במידה שהחברה מקיימת את כלל התנאים שצוינו, הממונה אינו יכול לסרב לתת לה רישיון אלא לאחר שנועץ בוועדה המייעצת ובמידה שאותה החברה קיבלה הזדמנות להציג את טיעוניה.

מלם תפעול גמללשירותך

בין לקוחותינו
כלל ביטוח
מיטב דש
IBI בית השקעות
הפניקס
פסגות
מזרחי טפחות
קל-גמל